ثبت نام در سومین مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی