ثبت نام در کارگاه آموزش مجازی دبیرخانه کشوری فلسفه و منطق با موضوع درس نهم پایه یازدهم ( انسان شناسی)