ثبت نام در کارگاه حضوری گروه کار و فناوری (ویژه آقایان)