ثبت نام در کارگاه حضوری ترسیم با رایانه گروه کار و فناوری استان