ثبت نام در کارگاه حضوری آموزش برنامه نویسی گروه کار و فناوری استان