ثبت نام در کارگاه حضوری کار باچوب (معرق) (ویژه برادران) گروه کار و فناوری استان