ثبت نام در کارگاه حضوری کار باچوب (معرق) (ویژه خواهران) گروه کار و فناوری استان