ثبت نام در کارگاه حضوری الکترونیک (ویژه خواهران) گروه کار و فناوری استان